Referenčna lista

št. št. proj. naročnik naslov projekta leto

1. 03-00 Občina Dobrna Natečaj »Prostorsko programske smernice razvoja občine Dobrna« 2002
2. 03-00 Občina Dobrna, Urad RS za prostorsko planiranje (MOP) Razvojna vizija Občine Dobrna, urbanistična delavnica 2002 2002
3. 03-12 Gorazd Furman Oman PGD, PZI Stanovanjsko poslovni objekt Furman Oman 2003
4. 03-10 Občina Dobrna Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna - prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (v nadaljevanju: prostorske sestavine Občine Dobrna) 2004
5. 03-11 Občina Dobrna Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dobrna 2004
6. 03-17 Občina Dobrna Posebne strokovne podlage za območje stanovanjske soseske Zora - Dobrna 2004
7. 03-18 Občina Dobrna Posebne strokovne podlage za območje stanovanjske soseske Guteneg - Dobrna 2004
8. 03-19 Aleš Balek Spremembe in dopolnitev ZN rekreacijski center na Golovcu - območje stanovanjske gradnje 2004
9. 03-20 Gradia d.o.o. PGD, PZI poslovni objekt Gradia d.o.o. 2004
10. 03-21 Hidrosvet d.o.o. Kanalizacija Nova Cerkev - urbanistični del 2004
11. 04-10 Hidrosvet d.o.o. Kanalizacija Konjsko - urbanistični del 2004
12. 04-11 Hidrosvet d.o.o. Kanalizacija Vojnik - urbanistični del 2004
13. 04-12 Bogdana Hrastelj Spremembe in dopolnitve ZN Dobrna - Hrastelj 2004
14. 04-13 Gostilna Koren Strategija prostorskega razvoja gostišča Koren na Dobrni 2004
15. 03-14 Občina Dobrna Spremembe in dopolnitve ZN za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni 2005
16. 03-15 Občina Dobrna Lokacijski načrt Novi Grad 2005
17. 03-16 Občina Dobrna Lokacijski načrt Športni kompleks 2005
18. 04-14 E.V.B. d.o.o. Lokacijski načrt Hrenovca na Jesenicah 2005
19. 05-10 Občina Tabor Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red Občine Tabor z urbanistično zasnovo za Tabor 2005
20. 05-11 Bogdana Hrastelj Stanovanjska hiša Hrastelj - urbanistični del projekta 2005
21. 05-15 Božiček Spremembe in dopolnitve ZN Ob Prvomajski 2005
22. 05-16 Občina Dobrna Urbanistični del projekta komunalna oprema stavbnih zemljišč ožjega dela naselja Dobrna št. 006/05 2005
23. 05-20 Hidrosvet d.o.o. UD CČN Celje - nadgradnja primarnega kanalizacijskega sistema 2005
24. 05-21 P&A d.o.o. UD Rekonstrukcija in sprememba namembnosti v poslovno proizvodni in skladiščni objekt 2005
25. 05-22 IEI d.o.o. UD Kanalizacija Tabor - kanal 1 2005
26. 05-27 zasebni (Rozman) UD Montažna stanovanjska hiša - tip Cabrio 2005
27. 05-23 Kapitol d.o.o. UD Rekonstrukcija stanovanjskega objekta, Razgledna 2, 3000 Celje 2005
28. 05-29 Maksim d.o.o. UD Rekonstrukcija stanovanja 4.1.4 v SPO Glazija 2005
29. 05-31 Gorenje gostinstvo d.o.o. UD Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela poslovnega objekta SAPS1 v jedilnico z razdelilno kuhinjo 2005
30. 05-32 Občina Gorišnica UD Kanalizacija Zamušani - I. faza 2005
31. 05-18 zasebni (Pilih, Planinšek, Hren) Občinski lokacijski načrt za območje Gaji 2006
32. 05-12 Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p. Občinski lokacijski načrt za območje Bukovžlak SV-1 2006
33. 05-24 Toni Lojen Zidanice Toni Lojen - urbanistični del 2006
34. 05-25 Hidrosvet d.o.o. UD Ureditev komunalne infrastrukture območja Stari grad 2006
35. 05-28 Terme Dobrna d.d. UD Preureditev letne kavarne v igralni salon - Casino Dobrna 2006
36. 05-30 Občina Dobrna Projekt ureditve in notranje opreme darilnega butika, turistično informacijskega centra ter pisarne turističnega društva, ureditev platoja in kioska, ureditev trga 2006
37. 06-01 Merkscha d.o.o. Furnirnica Merkscha - urbanistični del 2006
38. 06-03 Občina Kozje, Dino, d.o.o. UD TP 20/0,4 kV in električni vodi Lesično OC 2006
39. 06-04 zasebni (Papež) Določite gradbene parcele k obstoječim objektom 2006
40. 06-05 zasebni (Hočevar) UD 2006
41. 06-10 RC plan M d.o.o. UD Bencinski servis ob Dečkovi cesti v Celju 2006
42. 06-11 Mestna občina Celje Strokovne podlage za zazidalni načrt Spodnja Hudinja, cona XII in XIII (kompleks bivše Libele) 2006
43. 06-99-01 zasebni UD Stanovanjska hiša 2006
44. 06-99-02 zasebni (Klinar) UD Stanovanjski objekt z gospodarskim poslopjem 2006
45. 06-99-03 zasebni (Teršek) UD Nadzidava, nadstrešek 2006
46. 05-13 05-14 Občina Braslovče Strokovne podlage za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red občine Braslovče 2006
47. 02-2006 EN PLUS d.o.o. UD Bencinski servis brez osebja - BTC Ljubjana 2006
48. 03-2006 EN PLUS d.o.o. UD Bencinski servis Lakos 2006
49. 04-2006 EN PLUS d.o.o. UD Bencinski servis Metlika 2006
50. 05-2006 EN PLUS d.o.o. UD Bencinski servis brez osebja v Mežici 2006
51. 06-2006 Krajevna skupnost Podkraj UD Dom - KS Podkraj 2006
52. 07-2006 zasebni (Lorger) UD Počitniški objekt 2006
53. 06-99-04 zasebni (Božiček) UD Enostanovanjska hiša 2006
54. 20-2007 Komel, d.o.o. UD Poslovno servisni objekt z bencinsko črpalko za kamione 2006
55. 05-17 Elektro Turnšek d.o.o. Občinski lokacijski načrt Pondor - jug 2007
56. 06-99-04 zasebni (Kovačič) UD Enodružinska hiša 2007
57. 06-99-05 zasebni (Starič) UD Stanovanjska hiša 2007
58. 06-06 R&B GYM d.o.o. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Gospodarska cona v Celju - kompleks lahke industrije Lava II - Ingrad 2007
59. 10-2006 Pakman pogonska tehnika, d.o.o. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Otok 2007
60. 11-2007 zasebni (Mernik) UD Stanovanjska hiša 2007
61. 12-2007 Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p. Celje UD Večstanovanjski objekti Bukovžlak (3 enote) 2007
62. 14-2007 Nepremičnine Celje d.o.o., Mesnice Ledas d.o.o. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Trnovlje - jug 2007
63. 01-2006 Inpos, d.o.o. Občinski lokacijski načrt Inpos 2007
64. 08-2006 Občina Šoštanj Analize za strategijo prostorskega razvoja in prostorski red s področja poselitve v občini Šoštanj 2007
65. 15-2007 Ministrstvo za okolje in prostor Testni primer urbanističnega načrta za občinsko središče mestne občine in osnutka pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta v delu, ki zadeva področje urbanističnega načrta 2007
66. 16-2007 zasebni (Hudournik, Ferme) UD Stanovanjska hiša 2007
67. 06-07 Občina Kozje Strokovne podlage za občinske prostorske akte občine Kozje 2007
68. 05-13 Občina Braslovče Strokovne podlage za gospodarsko cono Trnava - vzhod v občini Braslovče 2007
69. 05-13 05-14 Občina Braslovče Posebne strokovne podlage za območje pobud v postopku priprave SPRO in PRO Braslovče z interno št. (iz občinske evidence) 275, 318 in 329, 260 in 277 in 337, 324 in 326, 4 in 5 in 331, 6, 122 in 165 in 169 2007
70. 19-2007 Ivarčko, d.o.o. UD Hotel Ivarčko Jezero 2007
71. 21-2007 UNIOR, d.d. UD Toplovodno omrežje Zreče 2007
72. 24-2007 Nepremičnine Celje d.o.o., Mesnice Ledas d.o.o. UD Stanovanjski objekt Trnovlje, lamela 1 in 2 2007
73. 25-2007 Občina Tabor Posebne strokovne podlage za poslovno cono Tabor 2007
74. 27-2007 zasebni (Lokovšek) UD Stanovanjska hiša 2007
75. 25-2007 Občina Tabor in LŠ Projekt Posebne strokovne podlage za območje Tabor - jug (območje doma starejših občanov, varovanih stanovanj in stanovanjske gradnje) 2007
76. 06-02 SKOL, d.o.o Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta staro mestno jedro Celje, kare 10 2008
77. 23-2007 Vekton, d.o.o. in zasebni (Pangerl, Radišek, Čanžek) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret 2008
78. 25-2007 Občina Tabor Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986 -1990 za območje Občine Tabor, dopolnitev 2007 2008
79. 26-2007 Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o. UD Telekomunikacijsko vozlišče in upravna stavba TEŠ 2008
80. 28-2007 Občina Podčetrtek Urbanistični načrt za naselje Podčetrtek 2008
81. 09-2006 Občina Podčetrtek Občinski prostorski načrt občine Podčetrtek v teku
82. 05-13 Občina Braslovče Strategija prostorskega razvoja Občine Braslovče z urbanistično zasnovo za Braslovče 2008
83. 05-14 Občina Braslovče Prostorski red Občine Braslovče  2008
84. 06-09 Občina Dobrna Strokovne podlage za občinski prostorski načrt občine Dobrna 2008
85. 41-2008 Občina Dobrna Urbanistični načrt naselja Dobrna 2008
86. 41-2008 Občina Dobrna Občinski prostorski načrt občine Dobrna 2012
87. 34-2008 Občina Šoštanj Urbanistični načrt mesta Šoštanj 2008
88. 34-2008 Občina Šoštanj Občinski prostorski načrt občine Šoštanj v teku
89. 46-2008 Občina Braslovče Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA10 - Rakovlje vzhod v teku
90. 49-2008 Občina Tabor Občinski prostorski načrt občine Tabor v teku
91. 33-2008 zasebni (Klokočovnik) UD Gradnja prizidka k stanovanjski hiši 2008
92. 39-2008 zasebni (Grabar) UD Poslovno gostinski objekt 2008
93. 32-2008 Mestna občina Celje Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Glazija (NMK) 2009
94. 29-2008 Gradis Celje d.d. Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta Hrenovca 2009
95. 35-2008 zasebni (Dobravc) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini 2009
96. 36-2008 Inpos d.o.o. UD Prizidek za poslovne lokale pod obstoječo nadstrešnico ob južni ločni hali, Sprememba namembnosti sedanje kotlarne v delavnico za razrez plošč, Obnova obstoječih parkirišč ob upravni zgradbi 2008
97. 37-2008 Občina Kozje Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kozje, dopolnitev 2009 2009
98. 38-2008 Občina Kozje Občinski podrobni prostorski načrt - poslovno obrtna cona Kozje 2010
99. 42-2008 Občina Tabor in LŠ projekt, d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt Tabor - jug 2010
100. 43-2008 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA19 - Parižlje (Matvoz) 2009
101. 45-2008 Občina Braslovče Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA15 - Rakovlje zahod 2009
102. 48-2008 Gradis Celje d.d. IDZ Stanovanjska soseska Zgornja Hudinja v Celju 2009
103. 50-2008 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA1 - vikend naselje Letuš - levi breg (Feldin) 2009
104. 53-2008 zasebni (Brenčič) IDZ Stanovanjska hiša Brenčič Višaticki 2009
105. 54-2008 Občina Dobrna Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta  Dobrna 2010
106. 55-2009 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA26 - gospodarska cona Trnava zahod - območje individualnih hiš 2009
107. 56-2009 Mestna občina Celje IDZ za območje Sprememb in dopolnitrv zazidalnega načrta Zgornja Hudinja - OPPN Zgornja Hudinja 2010
108. 57-2009 zasebni (Knez, Miklavčič) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Šmartno v Rožni dolini 2011
109. 58-2009 Občina Tabor IDZ, PGD, PZI Prizidek stavbe podružnične osnovne šole Tabor za potrebe 9 letne osnovne šole ter razširitev jedilnice 2010
110. 59-2009 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA1 - vikend naselje Letuš - levi breg (Maglica) 2010
111. 60-2009 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA11 - Braslovče (Spolenak) 2010
112. 61-2009 zasebni (Oman) IDZ Rekonstrukcija hotela Lovec na Dobrni 2009
113. 64-2009 konzorcij investitorjev in Občina Žalec Občinski podrobni prostorski načrt poslovne cone  Arnovski gozd II 2010
114. 65-2009 Občina Šoštanj Občinski podrobni prostorski načrt za mestno jedro Šoštanj v teku
115. 66-2009 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja PA6 - Vikend naselje Letuš - desni breg 2010
116. 67-2009 zasebni (Korošec) IDZ, PGD, PZI Stanovanjska hiša Korošec v Trnavi 2011
117. 68-2009 Hypo leasing d.o.o. UD Mercator center tehnike in gradnje in hura diskont Jesenice (Mercator CTG in hura!) 2010
118. 69-2009 Občina Dobrepolje, ZAPS Natečaj »Šolsko športni center OŠ Dobrepolje« 2009
119. 70-2009 Kranjska investicijska družba d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt za območje  Babno LKS 2010
120. 71-2010 FTA d.o.o IDZ Poslovni objekt FTA d.o.o. 2010
121. 72-2010 OMV Slovenija, d.o.o. UD BS Radovljica - jug s počivališčem 2010
122. 72-2010 OMV Slovenija, d.o.o. UD BS Radovljica sever s počivališčem 2010
123. 73-2010 Občina Braslovče Strokovna izhodišča z obvezno razlago prostorskega reda občine Braslovče 2010
124. 74-2010 Elektro Turnšek d.o.o., GNV d.o.o. Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Lokrovec, za območje Lahovnika hosta in za območje Zg. Hudinja - Lahovna 2011
125. 75-2009 zasebni (Bornšek) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje in za območje Škofja vas 2011
126. 77-2010 Domplan, d.o.o. IDP Rekonstrukcija stavbe Gosposka ulica 4 2010
127. 78-2010 zasebni (Kamnik) UD Enostanovanjska hiša 2010
128. 80-2010 Posoški razvojni Center, ZAPS Natečaj »Tri pasivne hiše širšega območja Posočja« /priznanje A Bovška hiša/ 2010
129. 83-2010 zasebni (Slemenik) UD Montažna stanovanjska hiša Quick 2011
130. 84-2011 Mestna občina Celje Strokovne podlage za kare 09 v ZN SMJ 2011
131. 86-2011 zasebni (Prgič, Župevc) IDZ, PGD, PZI Stanovanjska hiša Zabukovica 2011
132. 87-2011 Občina Kozje PZI Tipski projekt nadstreška avtobusnega postajališča v občini Kozje 2011
133. 88-2011 JP Komunala Laško, d.o.o. UD Jeklena nadstrešnica 2011
134. 89-2011 zasebni (Trobec) IDZ Vikend Trobec 2011
135. 90-2011 Občina Šoštanj, Premogovnik Velenje, d.d. Strokovne podlage Vila Široko v Šoštanju 2011
136. 92-2011 zasebni (Fošnarič) IDZ, PGD Stanovanjska hiša Fošnarič v Celju 2011
137. 93-2011 Kapitol nepremičnine d.o.o. PGD (sprememba namembnosti) Stavba Mariborska 73 2011
138. 94-2011 Občina Dobrna UD Guteneg 2011
139. 95-2012 Občina Braslovče Sprememb in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje pa15 - Rakovlje zahod 2012
140. 96-2012 Srednja zdravstvena šola Murska Sobota, ZAPS natečaj Športni objekti za potrebe Srednje zdravstvene šole ter biotehniške šole Rakičan 2012
141. 97-2012 Gost d.o.o. UD Prenova kuhinje s prizidkom Restavracija Jezero Velenje 2012
142. 98-2012 Občina Šoštanj, Premogovnik Velenje d.d. Občinski podrobni prostorski načrt za območje Vile Široko 2015
143. 99-2012 Premogovnik Velenje d.d. IDZ za stanovanjske hiše pod Vilo Široko, IDZ za hotel Vila Široko 2013
144. nn-2013 Občina Kozje Tipski projekt avtobusnega postajališča v občini Kozje 2013
145. 100-2013 Občina Braslovče Občinski podrobni prostorski načrt za del območja PA14 - območje dvorca Žovnek v teku
146. 101-2013 Občina Braslovče Občinski podrobni prostorski načrt za območje PA 14 - Žovneško jezero 2016
147. 102-2012 Okrajno sodišče v Celju Izvedensko mnenje v nepravdni zadevi N89/2009 (Cankarjeva 9 in 11, Celje) 2012
148. 103-2013 Občina Braslovče Spremembe in dopolnitve prostorskega reda občine Braslovče (US) 2015
149. 104-2013 Občina Braslovče Občinski prostorski načrt občine Braslovče v teku
150. 105-2013 zasebni (Zupanc) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Zgornja Hudinja (Zupanc) v teku
151. 106-2013 zasebni (Jošt) Občinski podrobni prostorski načrt za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 - 2(K2) - Jošt v teku
152. 107-2013 zasebni (Malinger, Štolfa, Kolar) Občinski podrobni prostorski načrt Dečkovo naselje - ''OPPN DZP 12'' 2014
153. 108-2013 OGIS UD Skladiščna hala - prizidava 2013
154. 109-2013 Občina Šoštanj Urbanistični načrt naselja Topolšica 2013
155. 110-2013 LESOPRODUKT d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt Lava - DPZ4 2015
156. 111-2013 UL, Fakulteta za arhitekturo Strokovni prispevek na konferenci Pametni urbanizem 2013: Graditi demokracijo - lokalni urbanizem / priznanje 2013
157. 112-2013 Mestna občina Celje Občinski podrobni prostorski načrt za območje SMJ - KARE 9 v teku
158. 113-2013 VIVO, d.o.o. UD Rekonstrukcija catering kuhinja s skladišči 2013
159. 114-2013 zasebni (Flere) Občinski podrobni prostorski načrt na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov - kmetija Flere 2014
160. 115-2013 Inpos d.o.o. UD Situacija ureditve dodatnih parkirnih prostorov na kompleksi »Inpos« ob križišču Dečkove in Mariborske ceste v Celju 2013
161. 116-2013 Občina Šoštanj Idejne zasnove gospodarske javne infrastrukture za del OPPN za območje Vile Široko - za območje javnih parkirišč v sklopu športnega parka 2013
162. 117-2014 Občina Kozje Občinski prostorski načrt občine Kozje v teku
163. 118-2014 Monting, d.o.o. UD Hala Monting 2014
164. 119-2014 Elektro Turnšek d.o.o., GNV d.o.o Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Prebold v teku
165. 120-2014 zasebni (Stermecki) UD športni center Lokrovec  v teku
166. 121-2014 Občina Solčava Občinski prostorski načrt občine Solčava v teku
167. 122-2014 Nepremičnine Celje, Mestna občina Celje IDZ Dolgo polje III 2014
168. 123-2014 ERA GOOD d.o.o. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Novo Celje 2014
169. 124-2015 Sašo Cizej s.p. Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja PA20 - območje obrtno-stanovanjske dejavnosti Gomilsko (Cizej) 2016
170. 125-2015 zasebni Občinski podrobni prostorski načrt za del območja urejanja PA6 - območje vikend naselje Letuš - desni breg (Marko, Sešel) 2016
171. 126-2015 Fakulteta za arhitekturo Študija kmetijstva in poselitve za slovensko Istro (občine Ankaran, Izola, Koper in Piran) 2015
172. 127-2015 Plesnik d.o.o. Strokovne podlage za območje hotela Plesnik in za njegovo širitev 2016
173. 128-2016 Mestna občina Celje Trajnostna urbana strategija Mestne občine Celje (nadgradnja) 2015
174. 129-2015 Pirh d.o.o. IDZ Umestitev ove stanovanjske soseske na Dobrni 2017
175. 130-2015 zasebni IDZ Hiša Vouk, Zgornje Sečovo 16, Rogaška Slatina 2015
176. 131-2015 Natečaj (Nepremičnine Celje) Vabljeni arhitekturni natečaj za izbor najprimernejše idejne zasnove stanovanj v objektih Stanetova 19 in Prešernova 17 v Celju 2015
177. 132-2016 Kozjanski park Sadjarski center - novogradnja informacijskega centra 2016
178. 133-2016 Nepremičnine Celje, d.o.o, Dečkovo naselje - DN 10 (idejna zasnova in arhitekturna preverba stavb) 2016
179. 134-2016 Pirh d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt za del enote urejanja prostora Dobrna 23 (DO 23) - območje stanovanjsko - turistične dejavnosti Pirh v teku
180. 135-2016 Ministrstvo za okolje in prostor Merila in kriteriji za določitev ureditvenega območja naselja 2016
181. 136-2016 Občina Šoštanj Občinski podrobni prostorski načrt za del območja ME03 in za območje ME04 v Metlečah v teku
182. 137-2016 Občina Šoštanj Celostna prometna strategija občine Šoštanj 2017
183. 138-2016 PGP POLJANE, d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt Tišlerjev pruh v teku
184. 139-2016 ŽAGA - TIPLES, d.o.o. Občinski podrobni prostorski načrt Športno letališče Zgornje Pobrežje v teku
185. 141-2016 Monting SK, d.o.o. UD Hala za lakirnico 2016
189. 145-2017 Občina Solčava Strokovne podlage za poselitev za občinski prostorski načrt občine Solčava in urbanistični načrt naselja Solčava 2017Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.