Urbanistični načrt naselja Solčava
Naročnik:
Občina Solčava
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
urbanistični načrti
Solčava je občinsko središče in eno od zgolj štirih naselij (po RPE) v občini Solčava, v urbanističnem smislu (po SPRS) predstavlja edino strnjeno naselje v občini. Po podatkih SURS je konec leta 2016 na območju naselja stalno bivalo 204 prebivalcev. Je razpotegnjeno naselje z gručastim jedrom v ozki in globoki dolini reke Savinje in sega od soteske pred Logarsko dolino do sotočja Savinje s potokom Klobašo.

Naselje Solčava leži ob reki Savinji, ki v mnogočem definira njegovo morfološko sestavo. S svojim tokom je skozi leta izdolbla ozek ravninski pas, ki je dejansko omogočil razvoj poselitve na tem območju. Naselje obrobljajo gozdna pobočja, ki tvorijo tudi robove naselja.

Razpotegnjeno gručasto naselje se je izoblikovalo okoli cerkve Marije Snežne, ki je hkrati osrednja dominanta naselja. Kljub požigu po 2. svetovni vojni je naselje ohranilo primarno urbanistično zasnovo pozidave ter višinske gabarite. Zaradi tega je naselbinski biser, ki je tudi ustrezno zavarovan kot kulturna dediščina. Ta prvinskost predvsem osrednjega dela naselja tvori tudi največjo dodano vrednost urbanemu delu tega prostora.Osnovni cilj izdelave urbanističnega načrta je omogočiti ustrezno razvojno dimenzijo širšemu območju Solčavskega, kar je za urbane funkcije najlažje in najbolj primerno zagotoviti v naselju Solčava.

Cilj je prebivalcem zagotoviti možnosti za kakovostno bivanje v naselju. Prizadevati si je potrebno za izboljšanje ponudbe stanovanj po dostopnih cenah za mlade prebivalce in mlade družine z otroki.

 

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.