Urbanistična zasnova območja umestitve objekta v prostor: Vrunčeva ulica
Naročnik:
Mestna Občina Celje
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
strokovne podlage
Investitor Mestna občina Celje, želi na območju današnjih parkirišč med Vrunčevo ulico in stavbo nekdanje Kovinotehne zagotoviti prostorske pogoje za umestitev novih stavb. Urbanistična zasnova širšega območja temelji na kompleksnosti območja, nedefiniranosti prostora ter močnega prepleta historičnih stavb s sodobnejšimi.

Hrbtenico urbane strukture predstavljajo tri osi, ki se med seboj sekajo pod pravim kotom in sicer:
- osrednja os med starim mestnim jedrom in območjem Lidla, ki poteka v smeri sever-jug skozi pasažo stavbe Elektra Celje in Zavarovalnice Triglav,
- os med novim krožiščem Oblakove in Vrunčeve ulice in vhodom v stavbo s fakultetami,
- os med vhodom v osnovno šolo in stavbo s fakultetami.

Zelo pomebno izhodišče pri pripravi urbanistične zasnove je tudi že obstoječ sistem pešpoti, ki je izredno dobro razvejan in predstavlja dokaj veliko frekfentnost pešcev. Enega od torišč zasnove predstavlja tudi platana, ki daje temu območju posebno krajinsko vrednost in jo je potrebno kot tako ohraniti ter ji omogočiti tako življenjski prostor kot dominantnost znotraj urbanistične zasnove. Med najbolj pomembnimi ukrepi je umik parkirnih površin pod nivo terena, s čimer se celoten parter nameni pešcem ter urbanemu življenju. Zaradi kompleksnosti območja in zahtev naročnika po višji stavbi so bile zasnovane tri variante. Modifikacije se nanašajo predvsem na tlorisno velikost in višino stanovanjsko poslovnega objekta višje etažnosti med Contijevim dvorom in stavbo Elektra Celje.

Severno od parka se umestijo stanovanjsko poslovni objekti, ki se nizajo ob glavni osi proti severu. Vse stavbe so umaknjene iz vizualnega polja Contijevega dvora. Stavbe so zasnovane variantno od etažnosti P+3 do P+5. Južna stanovanjsko poslovna stavba, ki je osrednji predmet umestitve, je zasnovana variantno tako v tlorisih kot v višini. V prvi varianti je stavba najbolj čokata in višine do P+4. V drugi varianti je stavba nadaljevanje tlorisnih gabaritov Elektra Celje in severnih predvidenih objektov in etažnosti P+8. V tretji varianti je predviden vitek stolpič kvadratne tlorisne oblike in etažnosti P+14 - tukaj ta stolpič najbolj razbremenjuje parter, se najbolj umakne Contijevem dvoru, hkrati pa označi eno od središč oziroma torišč novejšega dela mesta.

Med predvidenimi stanovanjsko poslovnimi objekti in stavbo v kateri domujejo fakultete se zasnuje urbani trg. Trg leži na stičišču treh osi in predstavlja osrednji odprt prostor znotraj območja urejanja. Glede na veliko število osnovnošolcev, srednješolcev in študentov v neposredni bližini se ta trg nameni predvsem za mlade, kar je eden od manjkov v Celju.

Pod trgom in na novo zasnovanimi stavbami se umestijo podzemna parkirišča, ki so dostopna iz Vrunčeve ulice. Parkirišča se zasnujejo praviloma v več etažah, globina pa je odvisna od predhodnih arheoloških raziskav. Iz garaž se predvidi neposredni dostop v vse načrtovane stavbe ter na sam trg. Parkirišča so namenjena tako prebivalcem, uslužbencem kot obiskovalcem tega dela mesta. Predstavljajo tudi eno od vstopnih točk v staro mestno jedro.

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.