Stanovanjska soseska Hudinja
Naročnik:
Gradis Celje, d.d.
Leto izdelave:
2009
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Investitor projekta izgradnje nove stanovanjske soseske Gradis Celje, d.d. je lastnik zemljišč s parcelnimi številkami 550/22, 550/26, 549/4, 550/23, 550/24, 549/1, 550/2, vse k.o. Spodnja Hudinja, ki ležijo znotraj naselja Hudinja zahodno od otroškega vrtca in so na severu omejena z Bezenškovo ulico, na zahodu s Prijateljevo ulico ter na jugu z Ulico frankolovskih žrtev. Na omenjenih zemljiščih se že nahaja večstanovanjski objekt tlorisnih dimenzij cca 15.00 x 56.00 m in etažnosti P+4+M (neizkoriščena). Objekt je v izredno slabem stanju. V njem so trenutno nastanjeni delavci za potrebe investitorja, za katere pa se že išče možnost preselitve. Rekonstrukcija in sprememba namembnosti na obstoječem objektu bi bila stroškovno zelo visoka, hkrati pa je nemogoče znotraj parcele zagotoviti zadostno število parkirnih mest za predvidene nove stanovalce. Zaradi navedenega se je investitor odločil za rušitev obstoječega objekta ter za gradnjo novega s podzemnimi parkirnimi mesti.

Nov objekt je zasnovan iz dveh lamel. Zaradi lege lamel ter same zasnove objekta brez toplotnih mostov je možno uporabiti pasivni način gradnje, ki v veliki meri izkorišča pribitke sončnega obsevanja. Glavna lamela poteka v smeri sever - jug in je dimenzij cca 14.30 x 54.90 m ter etažnosti K+P+4+M (izkoriščena). Manjša lamela pa poteka v smeri vzhod - zahod in je dimenzij cca 10.70 x 38.00 m ter etažnosti K+P+4+M (delno izkoriščena). Glavna lamela je pomaknjena na vzhodni del parcele namenjene gradnji, manjša pa na severni rob. V kletni etaži se nahaja skupno cca 107 parkirnih mest, zunaj pa še cca 22. V glavni lameli je v etažah od P do 4 predvidenih skupno cca 26 manjših stanovanj (garsonjer, enosobnih) s površino cca 40 m² ter 26 srednje velikih dvosobnih stanovanj s površino cca 60 m². V zadnji mansardni etaži pa je predvidenih cca 6 večjih stanovanj s površino med 80 m² in 95 m². Vhodi v ta stanovanja so predvideni iz vzhodne strani in sicer iz zunanjih hodnikov, kar daje stavbi ter prebivalcem še posebno kvaliteto. V manjši lameli pa so predvidene manjše vrstne hiše in sicer 7 enot s površino cca 100 m². Skupaj je torej načrtovanih cca 65 stanovanj. Pritlična stanovanja v glavni lameli se lahko namenijo tudi za storitvene dejavnosti oziroma lokale, pri čemer se za goste uporabljajo zunanja parkirišča.

Vsa stanovanja v glavni lameli imajo teraso na zahodnih strani, ki hkrati služi tudi za zaščito pred opoldanskim ter popoldanskim soncem. Srednja in večja stanovanja imajo osvetlitev vzhod - zahod, manjša pa zahodno. Vrstne hiše imajo glavno osvetlitev na južni strani, kjer ima vsako stanovanje tudi atrij, teraso v nadstropju ter možnost uporabe zelene strehe.

Glede na zasnovo in razmestitev obeh stavb se na jugo zahodnem delu parcele umesti prostorni park z otroškimi igrišči. Ta park ima izredno dobro lego ter popoldansko osončenje, hkrati pa so popolnoma vsa stanovanja orientirana z bivalnimi prostori ter veliko teraso nanj. To pa je ključna kvaliteta te soseske in dejansko pomeni dvig bivalne kulture v Celju.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.