Dečkovo naselje - DN 10
Naročnik:
Nepremičnine Celje
Leto izdelave:
2014
Tip projekta:
arhitekturni projekti
Obravnavano območje se nahaja na zahodnem delu že obstoječe stanovanjske soseske Dečkovo naselje. Na jugu se nahaja vrtec, na vzhodu je že obstoječe naselje, na zahodu je predvidena umestitev novega naselja stanovanjskih stavb in na severu nadaljnja širitev naselja.

Urbanistično zasnovo in razmestitev stavb nam določajo štirje parametri:
- osončenost / vsi objekti so z daljšo fasado usmerjeni na jug, ravno tako so vsa stanovanja orientirana na jug in etažnost stavb pada iz severa proti jugu;
- lega obstoječih in predvidenih stavb / obstoječi blok na vzhodu območja je orientiran v smeri sever jug z daljšo stranico proti zahodu, zato so predvideni objekti orientirani pravokotno nanj, da mu ne zakrivajo pogleda, hkrati pa etažnost pada iz vzhoda proti zahodu, kjer so načrtovane hiše;
- sistem pešpoti / obstoječe pešpoti so okoli območja izredno dobro razvejane, z novo ureditvijo in s predvideno urbanizacijo jih je potrebno v najkrajših smereh nadaljevati ter tako omogočiti ustrezno dostopnost in prehodnost območja;
- prometna navezanost in ureditev parkirnih površin / vzhodno in zahodno od območja se nahajata dve cesti, ki jih je smiselno v prečni smeri povezati ter ob to povezavo umestiti tako manjkajoča parkirišča za obstoječe stanovalce kot nova parkirišča za potrebe novih stavb.
Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.