Celostna prometna strategija Občine Šoštanj
Naročnik:
Občina Šoštanj
Leto izdelave:
2017
Tip projekta:
strokovne podlage
Občina Šoštanj je v letu 2016 pričela z izdelavo Celostne prometne strategije. V sklopu projekta smo pridobili strateški dokument, v katerem je pripravljeno učinkovito
zaporedje ukrepov na področju prometa, ki bodo vodili v celostne spremembe v luči doseganja višje kakovosti bivanja.

Celostna prometna strategija za občino Šoštanj bo pomembno prispevala k razvoju urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora in povečanju prometne varnosti na območju občine Šoštanj.

S sprejetjem Strategije se vzpostavljajo pogoji za trajnosten in vzdržen razvoj občine na področju mobilnosti. Strategija vsebuje tudi akcijski načrt, ki podrobneje opredeljuje katere ukrepe bo Občina Šoštanj skupaj z deležniki izvedla v naslednjem 5-letnem obdobju do leta 2022.

Proces priprave Celostne prometne strategije Občine Šoštanj temelji na Smernicah za pripravo Celostne prometne strategije (Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ljubljana 2012), na določilih projektne naloge (del javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS, dne 4. 3. 2016, pod oznako NMV1363/2016) ter na upoštevanju minimalnih standardov in aktivnostih, ki so opredeljeni v projektni nalogi za izdelavo Strategije.

Proces priprave Celostne prometne strategije Občine Šoštanj je bil razdeljen na tri sklope aktivnosti, in sicer na zagon procesa, racionalno zastavljanje ciljev in pripravo Strategije. Zagon procesa je zajemal postavitev temeljev, opredelitev procesa ter analizo stanja in oblikovanje scenarijev. Racionalno zastavljanje ciljev je zajemalo oris želenega stanja, opredelitev prioritet in izbiro ukrepov. Priprava Strategije je zadnja faza, v njej smo načrtovali njeno izvajanje, vzpostavili načrt nadzora in Strategijo na koncu tudi sprejeli na Občinskem svetu Občine Šoštanj. Strategijo smo pripravili skupaj s parterjem, Fakulteto za logistiko iz Celja (UM).

Več na: spletna stran projekta (Občina Šoštanj).

Izdelava:
Spletni studio Inframe
Copyright © 2007, Urbanisti d.o.o.