top of page

Dva nova občinska prostorska načrta

Updated: Sep 13, 2018

V teh dneh občinski sveti dveh Občin v Savinjski regiji sprejemajo nove celovite prostorske akte, občinske prostorske načrte (OPN), ki smo jih pripravili v biroju.

Občina Braslovče na prihajajoči seji Občinskega sveta v začetku septembra sprejema zdaj že drugi celovit prostorski akt po uveljavitvi temeljnih sprememb prostorskega planiranja v letu 2002. Tako smo že leta 2008 na podlagi ZUreP-1 pripravili celovito Strategijo prostorskega razvoja občine Braslovče in Prostorski red občine Braslovče, leta 2015 pa njune prve spremembe in dopolnitve.

8.12.2015 je bil sprejet sprejel Sklep o začetku priprave OPN, kar pomeni, da v roku slabih treh let občina s sprejemom le-tega 5.9.2018 zaključuje z izdelavo temeljnega prostorskega akta na podlagi ZPNačrt. V postopek priprave akta je bilo vloženo ogromno dela in truda tako s strani načrtovalcev kot pristojnih Občine Braslovče, kljub temu pa gre za enega najhitreje sprejetih OPN-jev v naši regiji.

Nov OPN prinaša občini, ki je zaradi ugodne prometne lege v zadnjih desetletjih izredno privlačna ne samo za bivanje, pač pa tudi za gospodarske dejavnosti, velik obseg novih stavbnih zemljišč, ki bodo omogočila nadaljnji prostorski razvoj s približno enako tendenco, kot ji lahko sledimo od leta 2008 dalje.


V strnjenjih naseljih bo na voljo več novih površin za strnjeno stanovanjsko gradnjo. Na območju Braslovškega jezera se načrtuje razvoj turističnih vsebin rekreativnega značaja. Prav tako je predvideno urejanje okrog Žovneškega jezera z namenom zagotovitve primerne turistične in gostinske ponudbe. Omogočen je razvoj kmetij, ki so izkazale interes po širitvi. Prav tako so lokalni podjetniki dobili nove prostorske možnosti za razvoj obstoječih obrtnih dejavnosti. Od skupno prejetih 491 pobud za spremembo namenske rabe jih je skozi postope presoje skladnost z veljavno zakonodaji in skozi nadaljnja usklajevanja z nosilci urejanja prostora svojo končno potrditev v sprejetem prostorskem aktu dobilo skupno več kot 250.O sprejemu OPN Braslovče je poročal Radio Celje, v Novem tedniku pa je bil dne 13.9.2018 objavljen prispevek novinarke Špele Ožir.V Občini Podčetrtek so konec avgusta na Občinskem svetu prav tako sprejeli OPN, ki pa je njihov prvi celovit prostorski akt. K njegovi pripravi smo s strokovnimi podlagami pristopili že kmalu po uveljavitvi ZUreP-1, izdelan je bil tudi urbanistični načrt za naselje Podčetrtek kot podlaga za dolgoročni razvoj občinskega središča.


Občino Podčetrtek zaznamuje izrazito razpršena poselitev ter močan turistični trend, ki ni koncentriran samo na območje Term, pač pa z njim živi celotna Občina.


Tako z novim OPN dobivajo priložnost ponudniki turističnih vsebin na območju celotne občine. Še posebej je za občino pomembno, da so z OPN zagotovljena stavbna zemljišča ob Vonarskem jezeru, na katerem Občina Podčetrtek skupaj s sosednjo Rogaško Slatino načrtuje intenzivnejši razvoj turizma.


OPN prinaša po obsegu velike površine novih stavbnih zemljišč v strnjenih naseljih Občine, od Pristave pri Mestinju, preko Nezbiš, Svete Eme, intenzivneje v Podčetrtku, pa nato do Imenega, Sedlarjevega in Polja ob Sotli. V teh naseljih je omogočena nova stanovanjska gradnja, prav tako pa površine za razvoj obstoječih obrtnih in storitvenih dejavnosti. Z OPN dobiva občina dve večji poslovni coni, v Imenem in Pristavi.Oba prostorska akta sta rezultat dela številnih deležnikov, poleg omenjenih Občin in načrtovalcev, biroja Urbanisti, d.o.o., je pri obeh sodeloval pester nabor nosilcev urejanja prostora, okrog 40. Med njimi so bili ključni nosilci, kot so Zavod za varstvo kulturne dediščine, Zavod za varstvo narave, Zavod za gozdove, Direkcija za vode, Elektro Celje, pristojna ministrstva ter Upravni enoti s priporočili glede ustreznosti odloka, s svojim konstruktivnim pristopom v veliko pomoč.

Comments


bottom of page