top of page

Kako smo se sprehajali po Liscah (poročilo z Janes walk Celje 2019: Življenje med reko in gozdom )

Zavod Metro SR je v letošnjem letu izvedel že osmi urbani sprehod in se s tem - kot eno od slovenskih mest z najdaljšo tradicijo sodelovanja - pridružil globalni akciji urbanih sprehodov, ki pod imenom »Jane's Walk« po celem svetu potekajo vsako leto v začetku meseca maja.


Sprehod je potekal v soboto, 11. maja 2019 od 11. do 14.00 ure, nanj pa smo povabili predvsem stanovalce soseske, ostale Celjane in širšo javnost, predstavnike Mestne četrti (MČ) Savinja, predstavnike Mestne občine Celje (MOC) in novinarje.Tokrat smo raziskovali sosesko Lisce, ki doslej še ni bila vključena v akcijo Jane's walk. Sprehod se je tudi letos izkazal kot zelo uspešen, na njem so aktivno sodelovali predstavniki MČ Savinja, sprehoda pa se je udeležilo veliko število stanovalcev naselja Lisce. Na sprehodu smo skupaj opazovali dobre strani bivanja v soseski, so se pa ob tem porodile tudi mnoge pobude. Sprehajalci smo predlagali, da se nabor teh pobud vključi v zaključno poročilo in posreduje na MOC s prošnjo, da le-ta pripomore k realizaciji naših predlogov. Le tako bo življenje v soseski Lisce lahko še bolj prijetno in bolj varno.

Na MOC smo tako dne 16.5.2019 naslovili poročilo iz urbanega sprehoda in zaprosili za pomoč pri realizaciji naslednjih pobud:


1. Zagotovitev prometne varnosti v soseski in sicer umiritev prometa po

Partizanski cesti


Obrazložitev: Stanovalci že dalj časa ugotavljamo in opozarjamo, da so hitrosti vozil na Partizanski cesti, ki poteka skozi sosesko, prevelike in mnogokrat prekoračene. Ob Partizanski poteka šolska pot v šolo, na cesto se priključujejo vozila iz stranskih ulic, po cesti poteka tudi kolesarski promet po sicer neoznačeni kolesarski stezi. Vsi ti udeleženci s(m)o zaradi prekoračenih hitrosti osebnih avtomobilov, ki se pripeljejo bodisi iz smeri Petrička ali obratno, dnevno ogroženi. Menimo, da tudi merjenje hitrosti z mobilnim radarjem ni dolgoročna rešitev. Poleg tega Partizansko cesto pešci prečkajo na nezavarovanem mestu in sicer na koncu soseske pri ekološkem otoku. Ne obstaja nobena druga možnost prečkanja ceste, saj tu vodi pot iz soseske mimo ekološkega otoka in se nato navezuje na pešpot ob Savinji. Tak način prečkanja ceste ob neobstoječi varni alternativi je sicer že sam po sebi nevaren, še dodatno pa so pešci pri prečkanju ogroženi zaradi velikih hitrosti vozil, ki prihajajo po Partizanski cesti.


Zato predlagamo:

 • umiritev prometa na krožišču pri črpališču oz. t.i. Čopovem mostu z nadvišanjem prehodov za pešce,

 • postavitev sredstev za umirjanje prometa na Partizanski cesti v delu, ki poteka skozi sosesko, in sicer t.i. ležečih policajev ali podobno,

 • umestitev dodatnega prehoda za pešce na Partizanski cesti na zahodnem koncu soseske pri ekološkem otoku,

 • dodatna omejitev hitrosti na Partizanski cesti v delu, ki poteka skozi sosesko, in sicer na 30 km/h in ureditev t.i. »shared space«, mešanega območja, ki si ga enakovredno delijo pešci, kolesarji in motorni promet,

 • namestitev cestnih ogledal na ključnih mestih, kjer se stranske ulice priključujejo na Partizansko cesto (npr. oba priključka Vipavske ulice ter priključek Tržaške / Grudnove ulice) in

 • namestitev stacionarnega radarja za nadzor hitrosti po Partizanski cesti.


2. Zagotovitev prometne varnosti na t.i. Čopovem mostu


Obrazložitev: Na Čopovi ulici se nahajata dva problematična prehoda za pešce in sicer tik pred in tik za mostom Čez Savinjo (oz. na severni in južni strani mostu). Oba prehoda uporabljajo ne samo stanovalci soseske, pač pa množično vsi Celjani, predvsem sprehajalci na pešpoti po levem bregu Savinje. Ta pešpot, ki poteka od Špice do mestnega jedra, je množično obiskana, sprehajalci pa prečkajo Čopovo ulico tik pred mostom na severni strani Savinje. Prehod ni dobro označen, poleg tega je slabo viden. Na prehodu redno prihaja do nevarnih in konfliktnih situacij, saj vozniki prevečkrat spregledajo pešce na prehodu.


Zato predlagamo:

 • umiritev prometa na obeh prehodih za pešce preko Čopove ulice, ki se nahajata na obeh straneh Savinje in sicer z njunim nadvišanjem; predvsem severni prehod je smiselno dvigniti na nivo pločnika in ga tako na celovit način povezati s sprehajalno potjo na levem bregu Savinje,

 • dodatna ali izboljšana osvetlitev predvsem severnega prehoda za pešce in

 • redna menjava pokvarjenih ali izrabljenih žarnic na javni razsvetljavi preko mostu.


3. Izboljšanje skupnih javnih površin in drugi predlogi za izboljšanje kakovosti

bivanja


Obrazložitev: Čeprav je za sosesko značilna predvsem individualna pozidava stanovanjskih hiš, pa se v njej nahaja več območij skupnih javnih površin. Te so večinoma primerno urejene in vzdrževane, bi pa želeli, da se tudi na tem področju stanje še izboljša.


Zato predlagamo:

 • na otroškem igrišču na Grudnovi ulici naj se poleg načrtovane prenove (preplastitev košarkarskega igrišča, menjava lesenih delov otroških igral) prenovita obe mizi za namizni tenis, umesti naj se dodatno igralo, ki bo primerno tudi za otroke s posebnimi potrebami (npr. gugalnica s posebno zaščito) in uredi prostor za balinanje, ki bo namenjen ne samo otrokom, pač pa tudi odraslim in starejšim (spodbujanje medgeneracijskega druženja),

 • postavitev dodatnih košev in nosilcev za vrečke za pasje iztrebke na pešpoti ob desnem bregu Savinje in sicer na odseku od t.i. Čopovega mostu proti Petričku,

 • trenutno je v teku prenova Tržaške in Vipavske ulice (vodovod, kanalizacija, preplastitev), predlagamo, da se zaradi uničenega cestišča k prenovi vključi tudi Grudnova ulica,

 • ureditev drenaže na pešpoti poti mestnemu gozdu in sicer na odseku pri ribniku, kjer je ob večjem deževju pot zelo slabo prehodna,

 • umestitev postaje (in linije) novega mestnega avtobusa (CELEBUS) v soseski in

 • umestitev lokacije za javno izposojo koles (KolesCE) v soseski.


Sprehajalci smo imeli na sprehodu tudi druge predloge, ki pa jih bomo uresničili sami. Predlagali smo večjo povezanost in sodelovanje med sosedi. V ta namen smo že ustvarili skupno »mailing« listo soseske, ki se je že takoj v prvem tednu pokazala za koristno izmenjavo informacij - seznanjeni smo bili s potekom obnove Tržaške in Vipavske ulice, s poskusom vloma v soseski,… Ob tem smo se dogovorili, da bomo vsaj enkrat letno organizirali skupni piknik v Liscah.


Tako se je tudi letošnji urbani sprehod zaključil z medsosedskim druženjem na pikniku, sosed Dani je poskrbel, da sprehajalci nismo bili lačni. Fotografije iz našega zaključka pa pravzaprav pričajo o dejanskem namenu takih sprehodov - povezovanju, spoznavanju in sodelovanju sosedov.


Naslednje leto, v maju 2020 se ponovno srečamo v Liscah na urbanem sprehodu Jane's walk in preverimo, kako uspešni smo bili pri realizaciji naših predlogov.


Na sprehodu nas je spremljala novinarka Lea Komerički Kotnik in 11.5. pripravila prispevek za Radio Celje, 16.5.2019 pa še prispevek v Novem tedniku. Za promocijo urbanega pešačenja in akcije Jane's walk smo ji nadvse hvaležni, prav tako pa se zahvaljujemo vsem sprehajalcem in MČ Savinja za aktivno sodelovanje na sprehodu, IPoP za promocijo sprehodov na nacionalnem nivoju ter MOC za podporo.

fotografije: Gorazd Furman Oman

Comments


bottom of page