top of page

Trajnostni urbanizem (izobraževalne delavnice za mlade)


S pravkar minulim letom 2018 smo tudi v zavodu Metro SR zaključili z delavnicami trajnostnega urbanizma, ki jih v Celju izvajamo že vrsto let. Delavnice so se izkazale kot odlična možnost neformalnega učenja na področju prostorske kulture, ki je sicer v učnih načrtih mnogokrat prezrta.


Z delavnicami trajnostnega urbanizma vzgajamo odgovorne uporabnike prostora, konkretno pa sodelujoči mladi spoznajo osnove pojme s področja urbanizma, arhitekture, prostorskega načrtovanja, trajnostnega prostorskega razvoja, pomena mest, odgovorne rabe prostora, racionalnega vedenja v prostoru, pomena prostorske kulture kot identitete naroda, pomena arhitekture kot dela kulture in podobno.

Z uporabo različnih metod, kot so metode opazovanja, metode projekcij in prikazovanja, metode razgovora in razprave, igra vlog, metode dela v parih, skupinah, naključnih skupinah, brainstorming mladi pridobivajo nova znanja, ki jih bodo lahko uporabljali ne glede na vrsto zaposlitve.


Delavnice posredno naslavljajo tudi temo aktivnega preživljanja prostega časa, saj spodbujajo mlade k druženju v javnih prostorih mesta in predstavlja prednosti javnih prostorov napram virtualnim prostorom druženja. Program ozavešča o kvalitetnih javnih prostorih, odgovorni uporabi le teh ter samem pomenu mest kot družbenem, ne samo urbanističnem fenomenu.


Najbolj od vsega delavnice naslavljajo temo aktivnega državljanstva. Mladi z delavnicami spoznajo, kako lahko sami vplivajo na razvoj mest, s čimer jih spodbujamo k participaciji v zadevah javnega pomena. Predvsem pa vplivamo na njihovo dojemanje prostora kot skupne vrednote in pomembne identitete naroda, ki mora (p)ostati pomembna družbena tema. Kot bodoči mladi uporabniki slovenskega prostora se mladi seznanijo s pomenom njegove kvalitete, pomenom njegovega trajnostnega razvoja in vplivom kvalitetno urejenega prostora mest na samo življenje njegovih prebivalcev in obiskovalcev. Mlade seznanimo, kako lahko tudi skozi principe aktivnega državljanstva konstruktivno vplivajo na kvaliteten razvoj mest in širšega prostora.


Naš pristop k izobraževanju mladih je bil prepoznan kot kvaliteten in inovativen tudi na nacionalni ravni, saj smo prejemniki zadnjih dveh nacionalnih nagrad Zlata kocka v kategoriji »ustanove«, ki jih za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. V okviru izobraževanja je bil med drugim septembra 2018 izveden ogled Celjskega mladinskega centra (MCC) kot primera dobre prakse. Pod vodstvom Klemna Sagadina iz MCC smo si ogledali uspešno prenovo v starem mestnem jedru. Poleg vseh vidikov uspešne prenove (arhitektura, urbanizem, kulturna dediščina, trajnostna mobilnost, ekologija, vsebinska prenova,...) so nas najbolj navdušile tematske sobe celjskih umetnikov o urbanih legendah, celjski nindži, pesojedem psu iz Šmartinskega jezera in drugih celjskih posebnežih.


Delavnice sofinancira Mestna občina Celje iz Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in programov za mlade v Mestni občini Celje v letu 2018. Za aktivno udeležbo in odlično sodelovanje pa se tudi letos zahvaljujemo dijakom umetniške gimnazije iz Gimnazije Celje - Center.

Fotografije: Gorazd Furman Oman

Comments


bottom of page