top of page

Ureditvena območja naselij

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je pristopilo k pripravi normativnih sprememb na področju urejanja prostora in s tem v zvezi je naš biro Urbanisti d.o.o. izbralo za izdelovalca naloge »Merila in kriteriji za določitev ureditvenega območja naselja«. Namen naloge je bil podati predlog meril in kriterijev (metode) za določanje ureditvenih območij naselij (UON), prikazati preizkus uporabnosti predlagane metode in podati

predlog terminoloških pojmov, ki se nanašajo na definiranje in načrtovanje UON.

Osnovni namen naloge je bil določiti merila in kriterije za izbor naselij, ki se jim določi meja UON – torej, postaviti pravila za izbor naselij, ki se jim določa UON in ki se jo v izvedbenem delu OPN tudi prikaže. Naloga je obsegala tudi preizkus predlagane metode za konkretne primere v prostoru po različnih naseljih v Sloveniji.

Pri postavljanju in preizkušanju možnih metodologij se je pokazalo, da popoln avtomatizem ni mogoč na nobenem nivoju in da je vedno potrebna dodatna strokovna presoja, zato so v obeh metodologijah vključeni tako objektivni, merljivi kriteriji kot subjektivni kriteriji, ki so nemerljivi in so stvar vsakokratne strokovne presoje. Z

namenom čim večjega poenotenja v vseh OPN smo skušali tudi slednje kriterije določiti tako, da so čim bolj preverljivi (npr. s strani drugih nadzornih strokovnih služb).

Ker je na podlagi ZUreP-2 potrebno do leta 2023 vsem naseljem v Sloveniji v sklopu priprave OPN določiti ureditvena območja naselij, je naloga vsekakor izredno dobrodošel pripomoček. Hkrati pa se v našem biroju veselimo strokovnega dela na področju urbanističnega načrtovanja.

Kommentare


bottom of page