top of page

Enajsta šola pod mostom: mesto brez reklam

Updated: Oct 19, 2021

izobraževalne delavnice za mlade


O Enajsti šoli pod mostom


Delavnice Enajsta šola pod mostom izvajamo od leta 2016 dalje v okviru Mesecev prostora v sodelovanju z dijaki Gimnazije Celje – Center in s podporo Ministrstva za okolje in prostor.


Delavnice smo v zavodu Metro SR razvili kot koncept izobraževanja mladih o pomenu trajnostnega prostorskega razvoja, mest, racionalne rabe, identitete prostora in podobno. Koncept se je po petih letih izkazal kot odlično orodje na področju izobraževanja in ozaveščanja mladih o pomenu trajnostnega prostorskega razvoja ter postal prepoznavna znamka. Zanj smo prejeli tudi Zlato kocko 2017 in s predstavitvami delavnic na Kulturnih bazarjih (Ljubljana, Maribor 2017, Ljubljana 2018 in 2019) širili pomen trajnostnega razvoja mest in inovativnih pristopov k izobraževanju otrok in mladine tudi med učitelji, ki se ukvarjajo s podobnimi izobraževalnimi vsebinami v okviru učnih načrtov. Delavnice smo predstavili tudi v Priročniku za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi, s čimer želimo spodbuditi tudi ostale, da pristopijo k izobraževanju otrok in mladine na področju prostora in pomena njegove kvalitete.

Čeprav gre za »utečen« koncept, pa delavnice Enajste šole vsako leto naslavljajo drugo aktualno tematiko, z delavnicami se vsako leto sreča druga generacija mladih. Leta 2016 smo izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, ki so naslavljale problematiko ograjevanja javnih prostorov. Leta 2017 smo izvedli delavnice s podnaslovom učinkovita raba mestnega prostora in sicer o pomenu trajnostnega razvoja mest in učinkovite rabe mestnega prostora. V letu 2018 so delavnice nosile podnaslov recikliranje mesta, ukvarjali pa smo se »ponovno uporabo« mestnega prostora, konkretno je bil oživljen prostor celotne etaže v poslovni stavbi, ki se danes uporablja za različne dogodke, izobraževanja in srečanja ter postaja stičišče mladih ustvarjalcev Celja. V letu 2019 so delavnice nosile podnaslov prostori druženja, rezultat pa je bil z začasno opremo oživljen javni prostor v Celju, ki ima potencial, da postane atraktiven prostor za druženje v mestu. Z začasno opremo iz odpadnih materialov smo spodbudili odgovorne, da pristopijo k ureditvi tega javnega prostora. V lanskem letu, 2020 smo izvedli delavnice z naslovom plastično mesto, obravnavale pa so tematiko kopičenja plastične embalaže, inštalacija iz odpadnih plastenk v javnem prostoru Celja pa je tudi po zaključku opozarjala potrošnike o prekomerni uporabi plastične embalaže.

Letošnje delavnice Enajste šole naslavljajo tokratno izbrano tematiko – problem prekomernega oglaševanja (v prostoru). Delavnice zato letos naslavljamo Enajsta šola pod mostom: mesto brez reklam.


V delavnicah se bomo ukvarjali z oglaševanjem in njegovim vplivom na prostor. Raziskali bomo različne vidike oglaševanje, še posebej tiste, ki imajo vpliv na vizualno podobo prostora, kot npr. oglaševanje v javnem prostoru, plakatiranje, »billboradi«. Poleg tega se bomo ukvarjali tudi z vidiki oglaševanja, ki na trajnostni prostorski razvoj vplivajo posredno, kot npr. množično tiskanje papirnatih letakov, ki na eni strani povzroča porabo surovine za papir, na drugi strani pa odvržemo kupe neprebranih letakov v smeti.


Enajsta šola pod mostom 2021


V letošnjih delavnicah se bomo posvetili težavi vizualnega onesnaževanja, ki jo v prostoru povzroča pretirano oglaševanje. Opazovali bomo vpliv plakatov, reklamnih tabel in podobnih elementov oglaševanja na mesto in širši prostor. Ugotavljali bomo, na kak način je tako oglaševanje še sprejemljivo in kdaj prestopi mejo ter negativno vpliva na podobo (javnega) prostora. Z mladimi bi želeli opozoriti na problem, ki se ga premalo zavedamo, čeprav pretirano ali neprimerno postavljeno oglaševanje vpliva na širši prostor okrog nas. Gre za vizualno onesnaženje, s katerim se premalo ukvarjamo, nenazadnje je tudi regulativa na tem področju slabo urejena, saj se v Celju (pa tudi širše) srečujemo z mnogimi primeri slabe prakse oglaševanja v (javnem) prostoru. Želeli bi dobiti odziv, koliko se mladi zavedajo te težave in v koliki meri so njihove nakupovalne navade sploh odvisne od te vrste »fizičnega« oglaševanja. Razmislili bomo o alternativah, ki imajo na skupno podobo prostora manjši vpliv, in o primerih dobre prakse.


Poleg tega se bomo posvetili tudi manj vidnemu vplivu oglaševanja na okolje in prostor, t.j. papirnatim letakom in reklamam, ki se v enormnih količinah kopičijo povsod okrog nas in se venomer na novo producirajo, z vsako novo ponudbo. Letake najdemo v domačih nabiralnikih, pri trgovskih ponudnikih, kot priloge časopisom ipd., njihova velika količina pa vpliva na porabo naravnih resursov ter povzroča dodatno onesnaževanje v okolju.


Na problematiko bomo opozorili z inovativnimi predlogi transformacije plakatov, letakov ali drugih oglaševalskih elementov v novo rabo. Z umestitvijo takih elementov v (pol)javni prostor bomo nagovorili tudi širšo skupnost in jo opozorili na slabo poznavanje problematike in zmožnost vplivanja na pojav množičnega oglaševanja v fizičnem prostoru (aktivno državljanstvo, druge oblike oglaševanja, zmanjšanje ideje potrošništva, bolj ciljno oglaševanje ipd.).


Cilji Enajste šole v letošnjem letu


Projekt ozavešča in izobražuje srednješolsko mladino, preko predstavitve v medijih pa tudi širšo javnost, o vplivu oglaševanja na podobo javnega prostora. S projektom želimo poudariti pomen trajnostnega (prostorskega) razvoja, pomen prostora kot omejene dobrine, pomen izjemnega vpliva navad potrošnika na okolje in prostor. Želimo krepiti zavedanje, da lahko postavitev oglasnih panojev v javnem prostoru povzroči tudi negativen vpliv na širši javni prostor. Proučili bomo, v kolikšni meri tradicionalno oglaševanje s panoji v prostoru dejansko vpliva na nakupovalne navade mladih. Prav tako bomo proučili, ali mladi oglaševanje v prostoru dojemajo kot problematično in ali se zavedajo okoljskega problema, ki ga predstavlja reklamiranje izdelkov z velikimi količinami papirnatih letakov.


Zavedanje glede problema oglaševanja v prostoru bomo nadgradili z inovativnim razmislekom, kako lahko z letaki samimi opozorimo na težavo. Te predmete, inštalacije ali podobno bodo mladi oblikovali tako, da bodo preko njih sporočali širši družbi, da je lahko oglaševanje v javnem prostoru vizualno problematično. Delavnice bi radi vodili tako, da bodo izdelani predmeti nakazovali na nujen razmislek o vizualnem vplivu oglaševanja v javnem prostoru in morda podali kako alternativo, kako z oglasi na vizualno manj moteč način (za celotno skupnost) doseči posameznika. Predmete bomo postavili v javni ali pol-javni prostor mesta (odločitev bomo sprejeli skupaj z mladimi) in s tem spodbudili širšo družbo k skupnemu razmisleku o letošnji tematiki.


Delavnice Enajste šole pod mostom predstavljajo inovativen pristop pri izobraževanju mladine na navedenih področjih in so preko nadaljnje celoletne promocije (npr. na Kulturnem bazarju) promovirane kot primer dobre prakse tudi med širšo strokovno javnostjo (učitelji, drugi pedagogi).


Z delavnicami krepimo aktivno državljanstvo in spodbujamo mlade, bodoče uporabnike prostora (morda tudi njegove načrtovalce, ključne odločevalce), da se zavedajo pomena prostorske in okoljske problematike.


Datumi Enajste šole v letošnjem letu


Projekt obsega 4 delavnice in 1 zaključek v obliki okrogle mize oz. prezentacije zaključkov delavnic, ki jo organizirajo in vodijo mladi udeleženci delavnic in kamor bodo povabljeni mediji z namenom širše promocije vsebine projekta. Delavnice in zaključek se izvedejo v Mesecu prostora 2021.


Zaradi epidemiološke situacije bomo udeležbo predhodno usklajevali preko e-naslova mojca@urbanisti.com, o točnih navodilih in datumu ter uri zaključne prezentacije pa bomo obvestila podali naknadno na spletni strani. Predvideni datumi delavnic so sicer vsi petki, od 10. septembra do 8. oktobra ter sobota, 9. okrobra. Zaključna okrogla miza bo potekala 19. oktobra ob 10.30 v Gimnaziji Celje - Center.


Vabimo vas, da spremljate naše aktivnosti v Mesecu prostora 2021!


Kontakt: Mojca Furman Oman, zavod Metro SR, mojca@urbanisti.com, www.urbanisti.com, 03 / 4900 409

Comentários


bottom of page