top of page

Priročnik za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi

Updated: Oct 20, 2022

V mesecu aprilu 2019 smo izdali »Priročnik za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi«, s katerim želimo prikazati različne načine že izvedenega neformalnega izobraževanja otrok in mladine o pomenu kvalitetnega grajenega javnega prostora in njihovega vključevanja v procese sooblikovanja prostora.

Vse prikazane delavnice so kot primeri dobrih praks nastale v okviru nevladne organizacije Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije med leti 2012 in 2018. Delno so bile sofinancirane s strani Ministrstva za okolje in prostor, Kozjanskega parka in Mestne občine Celje, dobršen del pa je temeljil na podlagi prostovoljnega dela. Nekatere od delavnic so bile nagrajene z nagrado Zlata kocka, ki jo za prispevek k promociji arhitekture in kvalitetnega grajenega prostora podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Ob opisanih delavnicah so dani napotki za praktično delo, ki naj bodo v pomoč tudi drugim izvajalcem podobnih delavnic ali tistim, ki o tem šele razmišljate.

Priročnik sta pripravila Mojca in Gorazd Furman Oman, nastal pa je s pomočjo sredstev iz Drugega javnega poziva za oblikovanje produktov na področju zagovorništva in novih storitev NVO z dne 8.11.2017 s strani Zavoda center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Hvaležni smo za finančno pomoč, ki nas je najprej spodbudila, da smo na svoje delo pogledali iz kritične distance in tudi na podlagi preteklih izkušenj pripravili načrt za delo v naslednjih letih. Ob tem pa upamo, da bodo dobre izkušnje in napotki v pomoč tudi ostalim. S priročnikom namreč želimo navdihniti še koga, da se bo na podoben ali pa svojstven način spoprijel s tematiko razširjanja in ozaveščanja prostorske kulture med otroki in mladino. Menimo, da je to eden od ključnih načinov, kako bomo postopoma skozi mlajše generacije spremenili in izboljšali stanje na področju našega prostora.


Zahvala gre tudi Barbari Radovan, generalni direktorici Direktorata za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, ki je prirorčnik pospremila s predgovorom in naslednjo željo: »Želim in verjamem, da bo priročnik našel pot do učiteljev in spodbudil zavedanje, da je za gradnjo urejenega prostora in kvalitetne arhitekture pomembno, da se vsakdo med nami zaveda, da prostor ni samo moja parcela in moja hiša, ampak da moja parcela in moja hiša gradita naša naselja in našo krajino in da je zato še kako pomembno, da znamo spoštovati tradicijo, prepoznavamo kvalitetno arhitekturo in znamo poskrbeti, da to nadgrajujemo s kvalitetnimi sodobnimi rešitvami.«


Priročnik je izdan v digitalni obliki in prosto dostopen na naši spletni strani. Naj vam bo v pomoč in navdih!

Comentários


bottom of page