top of page

Enajsta šola pod mostom: zeleno mesto

izobraževalne delavnice za mlade / izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomenu trajnostnega prostorskega razvoja


Od leta 2016 dalje v zavodu Metro SR v okviru Meseca prostora pod pokroviteljstvom Ministrstva za okolje in prostor in v sodelovanju z Gimnazijo Celje - Center izvajamo delavnice Enajsta šola pod mostom, ki smo jih razvili kot koncept izobraževanja mladih o pomenu trajnostnega prostorskega razvoja, mest, racionalne rabe, identitete prostora in podobno. Koncept delavnic se je v teh letih izkazal kot odlično orodje neformalnega izobraževanja mlade generacije. Zanj smo prejeli tudi Zlato kocko 2017 in s predstavitvami delavnic na Kulturnih bazarjih (Ljubljana, Maribor) širili pomen trajnostnega razvoja mest in inovativnih pristopov k izobraževanju otrok in mladine tudi med učitelji, ki se ukvarjajo s podobnimi izobraževalnimi vsebinami v okviru učnih načrtov. Delavnice predstavljamo tudi v Priročniku za izvajalce delavnic za promocijo prostorske kulture med mladimi, s čimer želimo spodbuditi tudi ostale, da pristopijo k izobraževanju otrok in mladine na področju prostora in pomena njegove kvalitete.


Čeprav gre za »utečen« koncept, pa delavnice Enajste šole vsako leto naslavljajo drugo aktualno tematiko, z delavnicami se vsako leto sreča druga generacija mladih. Leta 2016 smo izvedli delavnice Enajsta šola pod mostom: (ne)ograjevanje javnih prostorov, ki so naslavljale problematiko ograjevanja javnih prostorov. Leta 2017 smo izvedli delavnice s podnaslovom učinkovita raba mestnega prostora in sicer o pomenu trajnostnega razvoja mest in učinkovite rabe mestnega prostora. V letu 2018 so delavnice nosile podnaslov recikliranje mesta, ukvarjali pa smo se »ponovno uporabo« mestnega prostora, konkretno je bil oživljen prostor celotne etaže v poslovni stavbi, ki se danes uporablja za različne dogodke, izobraževanja in srečanja ter postaja stičišče mladih ustvarjalcev Celja. V letu 2019 so delavnice nosile podnaslov prostori druženja, rezultat pa je bil z začasno opremo oživljen javni prostor v Celju, ki ima potencial, da postane atraktiven prostor za druženje v mestu. Z začasno opremo iz odpadnih materialov smo spodbudili odgovorne, da pristopijo k ureditvi tega javnega prostora. V letu 2020 smo izvedli delavnice z naslovom plastično mesto, obravnavale pa so tematiko kopičenja plastične embalaže. V lanskem letu 2021 smo na že šestih delavnicah Enajste šole pod mostom naslovili tematiko mesto brez reklam, v okviru katere smo se ukvarjali z oglaševanjem in njegovim vplivom na prostor.

Enajsta šola pod mostom (2021): mesto brez reklam


Prihajajoče delavnice Enajste šole, ki jih izvajamo v Mesecu prostora 2022, smo naslovili s tokratno izbrano tematiko, ki se bo ukvarjala z vplivom klimatskih sprememb na življenje v mestu. Delavnice zato letos naslavljamo Enajsta šola pod mostom: zeleno mesto.


V delavnicah se letos ukvarjamo z vprašanji podnebne krize, ki kot ena glavnih okoljskih in prostorskih problematik stopa v ospredje. Raziskujemo, kako segrevanje ozračja vpliva na življenja v urbanih okoljih in kako lahko sami te vplive zmanjšamo. Rešitve iščemo prvenstveno v možnostih ozelenitve mest. Tematiko pa ob tem povezujemo z možnostjo prehranske samooskrbe v mestih, ki bi jo bilo mogoče povezati z urbanim zelenjem.

Enajsta šola pod mostom (2022): zeleno mesto /

J. Orehov, GCC, 4.i: dobre in slabe prakse urejanja zelenih površin mesta


V letošnjih delavnicah se posvečamo podnebni krizi. Podnebna konferenca ZN v Glasgowu COP26 nas sicer zavezuje k zmanjšanju toplogrednih vplivov, na delavnicah Enajste šole pa bomo poskušali ugotoviti, kako bi lahko mesta sama z intenzivnim ozelenjevanjem dosegala znižanje lokalnih temperatur v urbanih okoljih.


V lokalnem okolju, to je v fizičnem prostoru mesta Celje, iščemo rešitve za izboljšanje klimatskih pogojev za bivanje v urbanem okolju. Predlogi bodo v prvi vrsti naslavljali možnosti intenzivnih ozelenitev v prostoru, za katerega je sicer značilna asfaltiranost, tlakovanost, uporaba betona, nepropustnih površin, ki toploto še dodatno akumulirajo in zvišujejo temperature v lokalnem okolju.


Tematiko ozelenitve v mestih povezujemo z drugo aktualno problematiko, lokalno prehransko samooskrbo. Ta je ob prekinitvi globalnih trgovskih tokov v času pandemije še posebej stopila v ospredje in opozorila na našo veliko odvisnost od dobav v prehranskih verigah širom sveta. Čeprav ima Slovenija ogromne možnosti za prehransko samooskrbo (voda, temperature, kmetijska zemlja), pa pretirana urbanizacija negativno vpliva tudi na ta vidik. Zato bomo v delavnicah ozelenitve mesta povezali tudi z možnostjo prehranske samooskrbe v urbanih okoljih.


Na problematiko bomo kot vsako leto opozorili z inovativnimi predlogi (»artefakti«), ki bodo naslavljali letošnjo tematiko in ponujali (vsaj v premislek) nove rešitve. Z umestitvijo takih elementov v javni prostor bomo nagovorili tudi širšo skupnost in jo opozorili na zaveze, da prostor ohranimo za bodoče generacije.


Enajsta šola pod mostom (2022): zeleno mesto /

uvodni terenski ogledi javnih površin mesta in njihove ozelenitve


Datumi Enajste šole v letošnjem letu


Projekt obsega 4 delavnice in 1 zaključek v obliki okrogle mize oz. prezentacije zaključkov delavnic, ki jo organizirajo in vodijo mladi udeleženci delavnic in kamor bodo povabljeni mediji z namenom širše promocije vsebine projekta. Delavnice in zaključek se izvajajo v Mesecu prostora 2022.


Zaradi epidemiološke situacije bomo udeležbo predhodno usklajevali preko e-naslova mojca@urbanisti.com. Predvideni datumi delavnic so 7., 14., 21. in 22. oktober 2022. Zaključna okrogla miza bo potekala v četrtek, 27. oktobra 2022 ob 10.00 pred galerijo AQ v Celju.


Vabimo vas, da spremljate naše aktivnosti v Mesecu prostora 2022!


Kontakt: Mojca Furman Oman, zavod Metro SR, mojca@urbanisti.com, www.urbanisti.com, 03 / 4900 409

Comments


bottom of page